ASANAČNÍ PODNIK- likvidace živočišných a kuchyňských odpadů

SAP Mimoň spol. s r.o. provozuje asanační podnik, zabývá se likvidací konfiskátu živočišného původu, likvidací kuchyňských odpadů a snaží se maximálně tyto odpady zhodnotit a to v rámci platných právních norem. Při likvidaci těchto odpadů se SAP Mimoň spol. s r.o. snaží o maximální ekologické využití těchto odpadů tak, aby docházelo k minimálnímu zatížení životního prostředí. Při zhodnocování výše uvedených odpadů je společnost SAP Mimoň spol. s r.o. oprávněna vyrábět krmné suroviny jako např. masokostní moučky, živočišný tuk, péřovou moučku, hydrolyzovanou a drůbeží moučku. Bohužel z důvodu rozšíření BSE v současné době je značně omezeno využívání výše uvedených produktů pro krmné účely, takže se snažíme v rámci právního prostředí výše uvedené produkty alespoň energeticky zhodnotit (využití jako alternativních paliv v cementárnách; zařízení na výrobu bioplynu; kompostárny apod.), zajistit jejich použití pro technické účely apod..

 

Sběr svoz a příjem suroviny

Kuchyňské odpady

SAP Mimoň spol. s r.o. sběr, svoz a následné zhodnocení kuchyňských odpadů z jídelen, restaurací a obdobných zařízení. Pro bližší informace nás samozřejmě kontatujte.

Sběr a svoz odpadů živočišného původu
Sběr a svoz konfiskátu živočišného původu SAP Mimoň spol. s r.o. zajišťuje z velké části vlastním vozovým parkem. Z areálu SAP Mimoň spol. s r.o. každý pracovní den, ale na žádost i v dnech pracovního volna vyjíždí řidiči se speciálně upravenými auty, aby zajistili sběr a svoz konfiskátů živočišného původu.

Příjem konfiskátu živočišného původu
Tento svezený konfiskát živočišného původu řidič nechá zvážit na cejchované mostové váze. Svezené konfiskáty živočišného původu řidič složí na přípravně podle požadavků obsluhy přípravny do příjmového žlabu (konfiskát) apod. Nad přebíráním a kontrolou vstupní suroviny dozoruje technický dozor podniku, veterinární lékař podniku a státní veterinární dozor.

Evidence přijatého odpadu živočišného původu
Lístky o převzetí odpadů živočišného původu, vážní lístky apod. předá řidič dispečerovi dopravy a asanace. Dispečer dopravy a asanace zajišťuje přesné vedení záznamů evidence. Způsob vedení evidence je zvolen tak, aby bylo možné zpětně dohledat druh, množství a původ veškerého konfiskátů živočišného původu.

Zpracování suroviny

Drcení suroviny
Konfiskáty živočišného původu jsou soustavou šnekových dopravníků přes třídící pás dopraveny do drtičky, kde je surovina rozdrcena na částice, které nepřesahují 50 mm. Takto upravená surovina je za pomocí šnekových dopravníků dopravena do destruktoru, kde dochází k tepelnému zpracování.

Tepelné zpracování odpadů živočišného původu
Vlastní tepelné zpracování probíhá destruktorech a skládá se z vaření, tlakové sterilizace a sušení na masokostní kaši. Tlaková sterilizace probíhá za teploty minimálně 133 °C, minimálního tlaku 3 bary a to po dobu nejméně 20 minut, přičemž velikost částic zpracovávaného odpadu před zpracováním nesmí přesáhnout 50 mm. Proces tepelného zpracování je zaznamenáván a veden jak v písemné, tak v elektronické formě.

Finalizace produktů
Po procesu tepelného zpracování probíhá finalizace výsledného produktu. Masokostní kaše je technologicky rozdělena na živočišný tuk a masokostní moučku. S těmito produkty je následně nakládáno v souladu právními normami (spalování, zkrmování, energetické zhodnocení, organické hnojivo).